НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Пазарни проучвания/консултации

Покана за пазарни консултации


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
На основание  чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с  предстоящо обявяване на процедура по възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната и стойност, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” кани всички заитересовани лица, предлагащи услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация към Поканата за участие,  да подадат индикативно ценово предложение за  изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Идентифициране на източници на замърсяване на повърхностни води чрез използване на данни от провеждан мониторинг”

дата на публикуване: 03.11.2023г.
Срок за подаване на предложения до 17:30 часа на 10.11.2023г.
 
Данни за възложителя:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 


Файлове и ресурси :
1. Приложение №1 - Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
2. Приложение №2 - Техническа спецификация
 

Покана за пазарни консултации


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
На основание  чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с  предстоящо обявяване на процедура по възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната и стойност, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” кани всички заитересовани лица, предлагащи услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация към Поканата за участие,  да подадат индикативно ценово предложение за  изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Оценка на състоянието на рибните съобщества  и мерки предвидени в зоните за размножамането на рибните видове”

дата на публикуване: 03.11.2023г.
Срок за подаване на предложения до 17:30 часа на 10.11.2023г.
 
Данни за възложителя:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 


Файлове и ресурси :
1. Приложение №1 - Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
2. Приложение №2 - Техническа спецификация
 

Пазарно проучване

В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, чл. 98, ал. 1, т. 1 от ППЗОП се провежда настоящото пазарно проучване за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на автомобили“-  за нуждите на  Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на лек автомобил 4х2 Кросоувър- 2 броя“  и Обособена позиция 2: „Доставка на автомобил 4х4 тип SUV- 2 броя.“
 
Публикувано на :  петък 09.10.2023г.
Пазарното проучване се провежда до 17.00 часа на 12.10.2023г. 

1. Обявление
2. Техническа спецификация на обособена позиция 1
3. Техническа спецификация на обособена позиция 2

Покана за пазарни консултации

Покана за участие в пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Подход за оценка на въздействието от миграционни бариери, състоянието на речното дъно и ефективността на предложените мерки в ПУРБ 2 на ИБР„


Публикувано на :  вторник 06.08.2019г.
Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение : 14.08.2019г., 17:30ч.
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

 
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

На основание  чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с предстоящо обявяване на процедура по възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната и стойност, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” кани всички заитересовани лица, предлагащи услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация и приложения №1, 2, 3 към Поканата за участие,  да подадат индикативно ценово предложение за  изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Подход за оценка на въздействието от миграционни бариери, състоянието на речното дъно и ефективността на предложените мерки в ПУРБ 2 на ИБР„


Данни за възложителя:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 

 Файлове и ресурси :
1. Приложение №1 - Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
2. Приложение №2 - Образец на индикативно ценово предложение
3. Техническа спецификация
4. Информация по чл.44, ал.3 т.1 от ЗОП за проведена пазарна консултация.
5. Протокол комисия - утвърден от възложителя.

Покана за пазарни консултации

Покана за участие в пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : „Оптимизиране на управлението на язовирите за постигане на добър екологичен потенциал и осигуряване на екологичен отток в реките след тях„
 

Публикувано на :  понеделник 29.07.2019г.
Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение : 07.08.2019г., 17:30ч.
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

 
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

На основание  чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с  предстоящо обявяване на процедура по възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната и стойност, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” кани всички заитересовани лица, предлагащи услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация и приложения №1, 2, 3 към Поканата за участие,  да подадат индикативно ценово предложение за  изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Оптимизиране на управлението на язовирите за постигане на добър екологичен потенциал и осигуряване на екологичен отток в реките след тях„


Данни за възложителя:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 

 Файлове и ресурси :
1. Приложение №1 - Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
2. Приложение №2 - Образец на индикативно ценово предложение
3. Техническа спецификация
4. Информация по чл.44, ал.3 т.1 от ЗОП за проведена пазарна консултация.
5. Протокол комисия - утвърден от възложителя.

Покана за пазарни консултации - проекти минерални води

Покана за пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „ИЗРБАТОВАНЕ НА ПУП-ПРЗ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ОБХВАЩАЩИ СЪОРЪЖЕНИИЯ ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ– ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ»”
 
Публикувано на :  понеделник 29.07.2019г.
Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение : понеделник 05.08.2019г., 17:30ч.
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

На основание  чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с  предстоящо обявяване на процедура по възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната и стойност, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” кани всички заитересовани лица, предлагащи услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация и приложения №1, 2, 3 към Поканата за участие,  да подадат индикативно ценово предложение за  изпълнението на обществена поръчка с предмет: „ИЗРБАТОВАНЕ НА ПУП-ПРЗ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ОБХВАЩАЩИ СЪОРЪЖЕНИИЯ ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ– ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ”
 
Данни за възложителя:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 


Файлове и ресурси :
1. Приложение №1 - Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
2. Приложение №2 - Образец на индикативно ценово предложение
3. Техническа спецификация  включително  Приложение № 1 към Техническата спецификация,  Приложение № 2 към Техническата спецификация
4. Информация по чл.44, ал.3 т.1 от ЗОП за проведена пазарна консултация.
5. Протокол комисия - утвърден от възложителя.

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс І-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино”, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик”
 
Публикувано на : 31.05.2019г.
Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение : 07.06.2019г., 17:30ч.
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
 
На основание  чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с предстоящо обявяване на процедура по възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната и стойност, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” кани всички заинтересовани лица, предлагащи услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация към Поканата за участие,  да подадат индикативно ценово предложение за  изпълнението на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс І-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино”, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик
 
Данни за възложителя:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 
 

Пазарни проучвания обществена поръчка с предмет „Проучване във връзка с прилагане на мерки за създаване на ретензионни обеми с цел защита от наводнения"


Ново!!! Покана за пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Проучване във връзка с прилагане на мерки за създаване на ретензионни обеми с цел защита от наводнения"
 
 
Публикувано на : 20.05.2019г.
Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение : 27.05.2019г., 17:30ч.
 
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
На основание  чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с  предстоящо обявяване на процедура по възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната и стойност, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” кани всички заитересовани лица, предлагащи услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация и приложения №1, 2, 3 към Поканата за участие,  да подадат индикативно ценово предложение за  изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проучване във връзка с прилагане на мерки за създаване на ретензионни обеми с цел защита от наводнения"
 
Данни за възложителя:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 

Ново!!! Удължаване на срока на подаване на ценова стойност на индикативни предложения

Файлове и ресурси :
1. Приложение № 1 - Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
2. Приложение №2 - Образец на индикативно ценово предложение
3. Техническа спецификация   
5. Протокол комисия.

Пазарни проучвания

АДМИНИСТРАТИВЕН ПАНЕЛуeб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com РАЗДЕЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НАСТОЙКИ НА УЕБ САЙТА АДМИНИСТРАТОР ИЗХОД >> Раздел "НАЧАЛО" >> Раздел "Профил на купувача" >> Раздел "Пазарни проучвания/консултации" Български English ОСНОВНИ ДАННИ НА РАЗДЕЛА Пореден номер 2 Родителски раздел Вид на модулите: Заглавие Пазарни проучвания/консултации Текст Покана за пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА  МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ   НА  НАХОДИЩА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ :  „ВЕЛИНГРАД- ЛЪДЖЕНЕ”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД ; „ВЕЛИНГРАД- ЧЕПИНО”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД ; „ДЕВИН” , ОБЛАСТ  СМОЛЯН , ОБЩИНА ДЕВИН , ГР.  ДЕВИН ;„ПАВЕЛ БАНЯ”, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ ;„ПЧЕЛИНСКИ БАНИ”, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, С. ПЧЕЛИН; „ХИСАРЯ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ГР. ХИСАРЯ ” ”
 
Публикувано на : 09.05.2019г.
Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение : 16.05.2019г., 17:30ч.
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
На основание  чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с  предстоящо обявяване на процедура по възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната и стойност, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” кани всички заитересовани лица, предлагащи услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация и приложения №1, 2, 3 към Поканата за участие,  да подадат индикативно ценово предложение за  изпълнението на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА  МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ   НА  НАХОДИЩА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ :  „ВЕЛИНГРАД- ЛЪДЖЕНЕ”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД ; „ВЕЛИНГРАД- ЧЕПИНО”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД ; „ДЕВИН” , ОБЛАСТ  СМОЛЯН , ОБЩИНА ДЕВИН , ГР.  ДЕВИН ;„ПАВЕЛ БАНЯ”, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ ;„ПЧЕЛИНСКИ БАНИ”, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, С. ПЧЕЛИН; „ХИСАРЯ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ГР. ХИСАРЯ ”
 
Данни за възложителя:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 


Файлове и ресурси :
1. Приложение №1 - Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
2. Приложение №2 - Образец на индикативно ценово предложение
3. Техническа спецификация  включително  Приложение № 1 към Техническата спецификация ,  Приложение № 2 към Техническата спецификацияПриложение № 3 към Техническата спецификация
4. Информация по чл.44, ал.3 т.1 от ЗОП за проведена пазарна консултация.
5. Протокол комисия - утвърден от възложителя.
 

Получена оферта за покупка на автомобил

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”


ПОЛУЕНА ОФЕРТА ЗА ЗАКУВУВАНЕ НА НОВ АВТОМОБИЛ ОТ ФИРМА RATOLA

  Файлове и ресурси :
1. Оферта;
2. Информация;
3. Техническа спецификация;