НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Подаване на сигнали за корупция

Подаване на сигнали за корупция

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, могат да се подават по някой от следните начини:
  • Чрез фронт офис/деловодство на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35;
  • Чрез пощенска кутия, намираща се в административната сграда на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35;
  • Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” -  гр. Пловдив 4000, п.к. 307, ул. „Янко Сакъзов” 35 ;
  • На електронен адрес: bd_plovdiv_corruption@abv.bg
  • На телефон: GSM: 0886 533 037 

ВАЖНО!

При подаване на сигналите се предоставят следнните данни:
  • Трите имена;
  • Адрес за кореспонденция;
  • Телефон за контакт;
  • Електронен адрес;

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъда преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
 
Вътрешни правила за организация и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
 
Контролната дейност в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" се осъществява от Дирекция „Контрол“. Контролът е превантивен, текущ и последващ.  При осъществяване на проверки на място се прилага комплексен  подход  и ротационен принцип на експертите в дирекцията, с цел превенция на риска от корупция.  Този принцип се прилага и при извършването на проверки с други институции.