НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Законодателство на ЕС

Директива 2009/123/ЕО на Европейския пармамент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за изменение на

Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения


Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета


Директива 2008/56/ЕО на европейския парламент и на съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия

Директива 2008/32/ЕО на Европейския пармамент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения

Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)

Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми

Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите

Директива 2006/11/ЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни директиви

Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане

Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 година за определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕО

Директива 2000/60/EО на Европейския ларламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници  

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества

Директива 2013/39/ЕС за изменение на директиви 2000/60/ЕО ни 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката по водите

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 на Комисията за наблюдение на вещества в рамките обхващащ целия Европейски съюз мониторингв областта на политиката по водите