НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Младши експерт „Осигуряване и анализ на информация във връзка с ПУРБ” в отдел „Планове за управление на водите”

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурса

28.06.2019 г.
С П И С Ъ К
 
 НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  В
ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ”
ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед  № РД-03-205/21.06.2019 г. реши:
 
             Допуска до конкурс следните кандидати:
 
             1. Зоя ХХХХХХХХХ Григорова 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  09.07.2019 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
  
            Не се допускат до конкурс следните кандидати:
            
            Няма недопуснати кандидати
  
 
 
Дата: 27.06.2019 г.                                                    Председател на комисията:          /п/
                                                                                                                               /Васил Узунов/
 
 
  
Нормативни актове, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Младши експерт:
 
 1. Закон за водите;
 2. Наредба за мониторинг на водите;
 3. Рамкова директива за водите
повече»

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е
 
            Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-194/10.06.2019 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР

 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Младши експерт „Осигуряване и анализ на информация във връзка с ПУРБ” в отдел „Планове за управление на водите”, дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – Пловдив
    1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование –  професионален бакалавър
 • професионален опит – не се изисква
 • и/или ранг – V младши
    2. Специалност – Химия
    3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet
    4. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
    5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/
    6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР”, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.,  тел. 032/60-47-32.
 
            Краен срок за подаване на документите – 21.06.2019 г.
 
    7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg
    8. Кратко описание на длъжността: Работи по прилагането на Директива 2000/60/ЕС и Директива 2007/60/ЕС във връзка с обработка на данни за разработване на ПУРБ и ПУРН.
     9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 620,00 лв. до 720,00 лв.
                                                   
                                                                                    
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район
повече»