НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Конкурс за длъжността младши експерт - контрол в Дирекция Контрол

 
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ”, РАБ. МЯСТО ПЛОВДИВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-03-278/22.10.2018 г. реши:
 
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
            1. Eлена Красимирова Петкова
            2. Томи Николаев Томов 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  05.11.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
            Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
           

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Недялка Йорданова Толева Специалността не съответства на обявените изисквания
2. Мария Панайотова Казакова Специалността не съответства на обявените изисквания 

 
Дата: 25.10.2018 г.                                                                     Председател на комисията:
                                                                                                             /инж. Сн. Обретенова/
 
 
 
 
Нормативни актове, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Младши експерт:
 
1. Закон за водите  /ЗВ/;
2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
4.Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции 


О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
            Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-263/08.10.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
 
За длъжността Младши експерт - контрол в дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – гр. Пловдив

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:степен на образование –  професионален бакалавър
професионален опит – не се изисква
и/или ранг – V младши2. Специалност – Водоснабдяване и канализация /В и К/, Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидрогеология и инженерна геология, Инженерна химия, други инженерни специалности

3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet, свидетелство за управление на МПС

4. Начинът на провеждане на конкурса е:решаване на тест и интервю5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; свидетелство за управление на МПС
копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР”, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.,  тел. 032/60-47-32.
 
Краен срок за подаване на документите – 19.10.2018 г. 
 
7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org

8. Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по ЗВ и ЗООС, състоянието на подземните и повърхностните води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и  спазването на забраните и ограниченията в СОЗ на водоизточниците за питейни води, участва в междуведомствени комисии, извършва проверки за установяване състоянието и проводимостта на речните легла.

9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 600,00 лв. до 680,00 лв.