НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

EVD

ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НЯКОИ ИЗИСКВАНИЯ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ ПИЛОТНО В БАСЕЙНА НА Р.АРДА 

януари 2005 – юни 2007 

EVD референтен № на проекта: MAT04/BG/9/3 
Страна: Министерство на околната страна и водите 
Бенефициент: Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район 
Консултант: ARCADIS Euroconsult (AEC), ARCADIS REGIO NL, RIVM NL 

Главна цел: 
Главната цел на проекта е да подпомогне България към присъединяването й към Европейския съюз, в частност чрез помощ при прилагането на Рамковата директива по водите (РДВ). 

Специфични цели: 
Целта на проекта е да подпомогне Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с формулиране на плана за управление на речния басейн за р.Арда в съответствие с РДВ. 

Очаквани резултати: 
Резултат 1: Организационно укрепване структурата на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район за ефективно и ползотворно прилагане на РДВ.
Резултат 2: Адаптиране и прилагане на седем Ръководства от Общата стратегия на РДВ пилотно в басейна на р.Арда и проект на работна програма за формулиране на Плана за управление на речните басейни. Свързаните ръководства са: 
- N2 – идентификация на водните тела 
- N3 – анализ на натиска и въздействията 
- N4 – идентификация и определяне на силномодифцираните водни тела 
- N7 – мониторинг по РДВ 
- N8 – участие на обществеността във връзка с РДВ 
- N9 – прилагане на ГИС елементите по РДВ 
- N10 – Реки и езера –типология, референтни условия и класификационна система 

Резултат 3: Формулиране , прилагане и разпространение на плана за речните басейни на Марица и Тунджа, също както и за другите три Басейнови дирекции.


Оценка на нитратното замърсяване в басейна на р.Арда в резултат прилагане на MONERIS модел
Дипломна работа на холандската студентка Vivian van den Bosch    

Семинар за подземни води RIVM
29.03.2007, Пловдив
Концептуални модели    
РДВ в практиката    
 
Финален доклад по проекта
Финален доклад по проекта    
 
Финален семинар по проекта
14-15.06.2007, гр.Копривщица
Дневен ред    
Предстаяне на целите и резултатите на проекта    
Оценка на наличните ресурси и кадри, нужни за прилагане на РДВ    
Роля на научните институти в Холандия при прилагането на РДВ    
Учебно посещение в Холандия    
Подхода на Холандия при оценка на риска за водните тела и при планиране на мониторинговите програми за повърхностни води    
Подхода на Холандия при оценка на риска за водните тела и при планиране на мониторинговите програми за подземни води    
Резултати за БД ИБР при от подготовка на мониторингвите програми по РДВ    
Резултати от прилагането на MONERIS модела за басейна на р.Арда    
Консултация с обществеността в ИБР и подготовка на програмите от мерки    
Web-site и Cредста за комуникация с обществеността при създаване на ПУРБ    
Наръчник “От натиск към мерки”