НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

За длъжността Младши експерт – контрол в дирекция „Контрол”, място на работа – гр. Кърджали

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ, ИРМ КЪРДЖАЛИ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-03-82/13.04.2018 г. реши:
 
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 1. Таня Калекова
 2. Айлин Вели
 3. Гюнеш Хасан
 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  02.05.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
            Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
            Няма недопуснати кандидати.
 
 
 
 
Дата: 19.04.2018 г.                            Председател на комисията:          /инж. П. Царев/
 
 
 
 
 
Нормативни актове, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Младши експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции 
 О Б Я В Л Е Н И Е
 
            Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-66/03.04.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
           За длъжността Младши експерт – контрол в дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, изнесено работно място – Кърджали, място на работа – гр. Кърджали

   1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование –  професионален бакалавър
 • професионален опит – не се изисква
 • и/или ранг – V младши
   2. Специалност – Инж. химия, Водоснабдяване и канализация /В и К/, Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидрогеология, др. инженерни специалности, екология

   3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet, свидетелство за управление на МПС

   4. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
   5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; свидетелство за управление на МПС
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/
   6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР”, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.,  тел. 032/60-47-32.
 
Краен срок за подаване на документите – 13.04.2018 г.
 
   7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org

   8. Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по ЗВ и ЗООС,състоянието на подземните и повърхностните води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в СОЗ на водоизточниците за питейни води.

   9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 550,00 лв. до 630,00 лв.
 
 
                                                                                                                                       
ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район