НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Конкурс за длъжността старши експерт „Мониторинг и оценка на екологичното състояние”

Списък на допуснатите и недопуснати кандидатиС П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ “МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ”,
ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ”
ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-03-73/16.06.2017 г. реши:
 
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
            1. Кремена Попова; 
            Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  05.07.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
            Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Стоян Старев Липса на документи, удостоверяващи продължителността на проф. опит

                      
                                                           Председател на комисията:
                                                                                                                  / В. Узунов/
 
Нормативни актове, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Старши експерт „Мониторинг  и оценка на екологично състояние”:
 
 1. Закон за водите;
 2. Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент;
 3. НАРЕДБА № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 21.06.2011 г., изм., бр. 14 от 17.02.2012 г., в сила от 17.02.2012 г., доп., бр. 44 от 17.05.2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 48 от 27.06.2015 г., в сила от 27.06.2015 г.
 4. Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите (Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г.)
 5. НАРЕДБА за ползването на повърхностните води, Приета с ПМС № 352 от 14.12.2016 г.
 6. НАРЕДБА № Н-4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ - В сила от 05.03.2013 г.,Издадена от Министерството на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г.
 7.  Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции 

Обявление за длъжносттаО Б Я В Л Е Н И Е
 
            Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-62/06.06.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция  ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
           За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „Мониторинг и оценка на екологичното състояние в отдел „Планове за управление на водите”,  дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование –  бакалавър
 • професионален опит – 1 година
 • и/или ранг – V мл.
2. Специалност – Екология, Биология;

3. Допълнителни изисквания – задължително: умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet, владеене на английски език; препоръчително: работа с ГИС, програми за редакция и моделиране, свидетелство за управление на МПС /кат.”В”/

4. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР” , всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.,  тел. 032/60-47-32.

            Краен срок за подаване на документите – 19.06.2017 г.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org

8. Кратко описание на длъжността: Работи по прилагане на Директива 2000/60/ЕС, Директива 91/271/ЕС и Закона за водите за актуализация и прилагане на плановете за управление на водите /ПУРБ и ПУРН/, мерките за подобряване на състоянието на повърхностните водни тела, както и извършва оценки на екологичното състояние във връзка с разработване на ПУРБ и докладването на ПУРБ на Източнобеломорски район.

9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 600,00 лв. до 700,00 лв.