НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Конкурс за длъжността старши експерт - контрол Дирекция “Контрол”, ИРМ-ХАСКОВО

Допуснатите и недопуснатите кандидатиС П И С Ъ К
 НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ, ИРМ ХАСКОВО
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-03-53/11.05.2017 г. реши:
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 1. Петър Петров
 2. Пламен Събев
 3. Веселин Михов
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  29.05.2017 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
            Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
 
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
 1. Цветка Събева
Специалността не съответства на обявените изисквания
 
 
Дата: 17.05.2017 г. 
Председател на комисията:                /п/
 /инж. Сн. Обретенова/

 
Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Старши експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Наредба за ползването на повърхностните води;
 5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции 

Обявление за длъжността старши експерт контрол-изнесено работно място в гр.Хасково

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-47/02.05.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Старши експерт - контрол в дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, изнесено работно място – Хасково, място на работа – гр. Хасково

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование –  бакалавър
 • професионален опит – 1 година
 • и/или ранг – V младши
 
2. Специалност -   Инж. химия, Водоснабдяване и канализация /В и К/, Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидрогеология,  др. инженерни специалности
 
3. Допълнителни изисквания: умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet, свидетелство за управление на МПС

4. Начинът на провеждане на конкурсите е:
 • решаване на тест и интервю           

5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, свидетелство за управление на МПС;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит           
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР” , всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.,  тел. 032/60-47-32

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org

8. Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по ЗВ и ЗООС, състоянието на подземните и повърхностните води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и  спазването на забраните и ограниченията в СОЗ на водоизточниците за питейни води.

9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 600,00 лв. до 730,00 лв.
 
 Краен срок за подаване на документите-12 май 2017 год.
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ     /п/
Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”