НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014

20.04.2023 г.
 

 

СЪОБЩЕНИЕ
 
МОСВ и БД „Източнобеломорски район“ организират среща със заинтересованите страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г.
 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организират среща с основните заинтересовани страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).  Срещата ще се проведе на 21 април в Пловдив в рамките на срока за обществени консултации по публикувания проект на ПУРН.

Актуализацията на ПУРН за периода 2022-2027 г. се осъществява в рамките на Проект BG16M1OP002-4.005-0001: ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Стойността на проекта е 13 190 867,55 лв., от които 85% или 11 212  237,42 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, и 15% или 1 978  630,13 лв. – национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите“ в МОСВ в партньорство с четирите басейнови дирекции за управление на водите. Основната и съществена част от дейностите по актуализацията на ПУРН за 4-те района за басейново управление се изпълнява от Международната банка за възстановяване и развитие в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на разработването на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и ПУРН за България.

На срещата са поканени заинтересовани страни от Източнобеломорски район за басейново управление, които имат отношение към разработването и прилагането на ПУРН и от които се очаква да бъдат получени коментари и/или обратна връзка относно актуализирания планов документ.